Gypsy v1 Case(bottom)

Our wonderful Gypsy v1 case bottom.